Výsledky vyhľadávania

 1. TRÚCHLIKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Dynamic Models of the Creative Industries' Entities in the Globalized Environment. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok

 2. ČIŽIKOVÁ, Andrea. Vývoj inovačnej politiky v Slovenskej republike. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 1, s. 22-24.
  článok

  článok

 3. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Eco-Innovation Performance of the Slovak Republic and Analysis of Correlation between Selected Variables. In IAI Academic Conference. Education and Social Sciences. The 2020 IAI Book of Proceedings : International Academic Conference. - Belgrade : International Academic Institute, 2020. ISBN 978-608-4881-08-7, pp. 48-57 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Innovation Performance in the Context of Foreign Direct Investment Flows. In Academic Journal of International Economics and Management Research. - Prague : Academic Conferences Association. ISSN 2694-7897, 2020, vol. 1, no. 1, pp. 10-18 online. VEGA 1/0842/17 "Kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami a výkonnosťou podnikov".
  článok

  článok

 5. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Impact of Innovative Background of the Economy on Performance and Competitiveness in the Tourism Industry. - Registrovaný: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 2223-814X, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 1-13 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. BÉREŠOVÁ, Juliana. Determinants Affecting Countries' Innovation Performance. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 5-18.
  článok

  článok

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - VASKOVÁ, Iveta. Does Foreign Direct Investment Boost Innovation? The Case of the Visegrad and Baltic Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2020, vol. 24, no. 3, pp. 106-121 online. Dostupné na : <https://www.qip-journal.eu/index.php/QIP/article/view/1519>
  článok

  článok

 8. ORELOVÁ, Andrea. Postavenie krajín V4 na trhu cestovného ruchu z pohľadu vonkajších podmienok rozvoja. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 1, s. 45-56.
  článok

  článok

 9. CISKOVÁ, Petra - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Komparácia inovačnej výkonnosti krajín Euróspkej únie v rámci jednotlivých dimenzií sumárneho inovačného indexu. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 30-40.
  článok

  článok

 10. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Invention Process Modelling to Assess Innovation Performance. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 213-219. I-18-109-00.
  článok

  článok