Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Regionálne štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Naše regióny 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. NÉMETHOVÁ, Jana - FESZTEROVÁ, Melánia. Zmeny vo využívaní pôdneho fondu Nitrianskeho kraja v rokoch 2004 a 2016. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 685-692.
  článok

  článok

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v Slovenskej republike v kontexte socio-ekonomických vplyvov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 99-105. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 5. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 94 s. Súborné publikácie.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ONDOŠ, Slavomír. Spatial development of residential market in Bratislava region. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 2, s. 95-112.
  článok

  článok

 7. VIDOVÁ, Jarmila. Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-14 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena - HALAŠOVÁ, Darina. Entrepreneurship in the seleted sector of the national economy of the SR - results and trends of dvelopment. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2017. ISSN 1338-5127, 2017, roč. 9, č. 2, s. 287-296 online.
  článok

  článok

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností. In Příklady a případové studie z účetnictví. pedagogická konference. Příklady a případové studie z účetnictví : sborník pedagogické konference, 17. ročník, Praha 2. prosince 2017. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2237-1, s. 90-100. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. VIDOVÁ, Jarmila. Economic and social aspects of housing policy in the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 547-553 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok