Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nástup nových lídrov: generácia X na riadiacich miestach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 2-4.
  článok

  článok


 2. SIVAŠOVÁ, Daniela - BOLGÁČ, Ján. Súčasný vývoj rómskej menšiny na Slovensku. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 208-222 CD-ROM. VEGA /0092/15.
  článok

  článok


 3. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia. Global population growth theory and views of its impact to growth of global economy. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 154 CD-ROM. I-17-105-00.
  článok

  článok


 4. ĎURČEK, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Centrá a zázemia funkčných mestských regiónov na Slovensku optikou kohortnej plodnosti. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 3, s. 225-244.
  článok

  článok


 5. VRAŇAKOVÁ, Natália et al. Age Management as a Tool for Improving the Conditions of Employees in Industrial Enterprises in Slovakia in the Context of Industry 4.0. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2017. ISSN 1338-435X, 2017, roč. 7, č. 2, s. 18-23.
  článok

  článok


 6. SIKA, Peter - MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Sustainability of the pension system of the Slovak republic in the changed socio-economic conditions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of security and sustainability issues. - [s.l.] : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2016. ISSN 2029-7017, September 2016, vol. 6, no. 1, pp. 113-123. ITMS 26240120032, VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 7. DŽAMBAZOVIČ, Roman. S kým žijeme v jednej domácnosti? : Meniace sa formy rodinného správania na Slovensku z pohľadu štruktúry domácností. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 29-47. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0211062/Slovenska_statistika_a_demografia_1_2016.pdf>
  článok

  článok


 8. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 64-81. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0211062/Slovenska_statistika_a_demografia_1_2016.pdf>
  článok

  článok


 9. KÁČEROVÁ, Marcela - NOVÁKOVÁ, Michaela. Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 2, s. 47-62.
  článok

  článok


 10. ŠPROCHA, Branislav. Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom a kohortnom pohľade. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 3, s. 230-248.
  článok

  článok