Výsledky vyhľadávania

 1. Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 9, s. 7-276.
  článok

  článok


 2. KMEŤOVÁ, Oľga. Dynamika a stabilita práva v podnikateľských vzťahoch. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 126-139 CD-ROM. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok


 3. KMEŤOVÁ, Oľga. K niektorým otázkam vymožiteľnosti práva v podnikaní. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 282-292 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. KUBÍK, Pavol. Súdiť sa bude inak. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 21. februára 2013, roč. 23, č. 7, s. 38-39.
  článok

  článok


 5. MRÁČKOVÁ, Jitka. Ochranné známky a spotřebitel. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2012. ISSN 1801-7118, 2012, roč. 8, č. 3, s. 99-111. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161661/2012_03_sets.pdf>
  článok

  článok


 6. KLUČKA, Ján. Vláda práva (Rule of Law) v medzinárodnom práve : (Prednáška prednesená v rámci 16. jesennej školy práva Premeny právneho štátu, Modra-Harmónia, 11.-19. novembra 2011). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 125-136.
  článok

  článok


 7. REPA, Radoslav. O vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1335-2881, 2012, roč. 16, č. 2, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0155401/DV_1202web_opt.pdf>
  článok

  článok


 8. PUCHÁ, Nikoleta - KYSEĽOVÁ, Viera. Faktoring – alternatívna forma financovania. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Október 2011, roč. 19, č. 8, s. 25-27.
  článok

  článok


 9. PUCHÁ, Nikoleta. Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1337-0839, 2011, roč. 5, č. 1, s. 41-43.
  článok

  článok


 10. HRTKO, Vladimír. Dobré skúsenosti v bankovom sektore. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2011. ISSN 1335-1044, 2011, roč. 17, č. 6, s. 12-13. Dostupné na : <https://www.slaspo.sk/tmp/asset_cache/link/0000056551/6_2011.pdf>
  článok

  článok