Výsledky vyhľadávania

 1. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Inner Motivation, Autonomy, Human Relations and Ethics As Basic Elements of Current Leadership in Organizations. In Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018. ISBN 978-83-66165-08-3, s. 83-106 [1,94 AH].
  článok

  článok

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Demotivovaný zamestnanec, ako vplýva na kolektív? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 16.5.2016, [s. 1-2], [1,90 NS] online.
  článok

  článok

 3. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Sú vaši zamestnanci spokojní alebo aj angažovaní? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 78-79.
  článok

  článok

 4. Aktivní práce s angažovaností zaměstnanců. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 10, s. 28.
  článok

  článok

 5. HADAŠOVÁ, Lívia. Aspekty motivačných a demotivačných faktorov v povolaní sestry. In QUAERE 2016. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 6 : 23.-27. května 2016, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, s. 440-446 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ĎURIČEKOVÁ, Denisa. Zvyšovanie výkonnosti motiváciou a potrebami. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Motivácia k stabilizácii mladých nadaných manažérov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-13.
  článok

  článok

 8. URIGA, Ján. Ne/Spokojnosť zamestnancov v kríze. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 7-8, s. 44-45.
  článok

  článok

 9. URBAN, Jan. Nejčastější chyby v motivaci zaměstnanců. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, červenec - srpen 2010, roč. 6, č. 4, s. 33-34.
  článok

  článok

 10. KUBÁČKOVÁ, Eva. Motivační systém konkrétní neziskové organizace s ohledem na potřeby zaměstnanců. In Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální praci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010. ISSN 1213-6204, 2010, roč. 10, č. 2, s. 124-137. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115630/socprac0210komplet_web-100624191633-140219132801.pdf>
  článok

  článok