Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Vzdelávacie procesy v podnikoch a ich kontrolovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 230-237 CD-ROM. VEGA MŠ SR č. 1/0135/17.
  článok

  článok

 2. ONDREJKOVÁ, Anna. Vzdelávanie v znalostnej spoločnosti ako permanentný proces. In Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje). Konference. Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Praha, 6.4.2016. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. ISBN 978-80-906146-8-0, s. 256-271 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. VELICHOVÁ, Ľudmila. Aplikácia projektového vyučovania v podnikateľskom vzdelávaní. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 166-172 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 4. UHNÁKOVÁ, Dominika - LEVICKÁ, Jana. Zmätok okolo rolí sociálneho pracovníka. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 1417-1426 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ŠPANIELOVÁ, Soňa. Hodnotenie kvality podnikového vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2014. 128 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BABIAKOVÁ, Simoneta. Význam autoevalvácie v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní učiteľov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 12, s. 11-16.
  článok

  článok

 7. ČERVENKOVÁ, Alena. Ve vzdělávání se patří dospělí Češi k nejhorším v Evropé. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2014. ISSN 1212-690X, 2014, č. 5, s. 6-7.
  článok

  článok

 8. MYSLIVEČKOVÁ, Olga. Samouci 21. století. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2014. ISSN 1212-690X, 2014, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok

 9. ČERNÁ, Simona. Motivácia a jej vplyv na výkonnosť zamestnancov. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2013. ISBN 978-80-554-0725-8, s. 42-44. VEGA 1/0888/11.
  článok

  článok

 10. HVIZDOVÁ, Eva - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment v podnikovej praxi. Recenzenti: Viera Čihovská, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [14,08 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/CZXaObXc4e> ISBN 978-80-225-3531-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]