Výsledky vyhľadávania

 1. DZIURA, Boris. Critical Gaps in Environmental Performance of the Slovak Republic. In LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings of Fourth International Scientific-Business Conference, December 13, 2018, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-15-8, pp. 558-563 online.
  článok

  článok

 2. KOZÁKOVÁ, Katarína - SUMEGOVÁ, Lenka - BALÁŽOVÁ PIJÁKOVÁ, Ivana. Stav a možnosti nakladania s kalmi v SR. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 1-2, s. 32-34.
  článok

  článok

 3. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah - SANČIOVÁ, Gabriela. Remediation of the Environmental Burdens as a Tool for Sustainable Development of the Regions. In Rozvoj euroregiónu Beskydy. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 12: Kreatívne a inovatívne riešenia v podmienkach digitálnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina, 19. október 2018. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2018. ISBN 978-80-554-1502-4, s. 143-158. KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 4. ZUBRO, Tetyana. Ekologičeskije nagruzki v Slovakii i ich vlijanije na kačestvo žizni. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 667-671 online. EDGE 692413.
  článok

  článok

 5. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 134 s. VEGA 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ŠKORVAGOVÁ, Simona - MAJERSKÁ, Michaela. Význam a efektívnosť iniciatív proti deforestácii Amazonského pralesa. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 133-144 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ČULKOVÁ, Katarína - MANOVÁ, Eva - CSIKÓSOVÁ, Adriana. Reserves for waste dumping in manufacturing company. - Registrovaný: SCOPUS. In International business management. - [Holandsko] : Medwell Journals, 2016. ISSN 1993-5250, 2016, vol. 10, no. 5, pp. 659-666.
  článok

  článok

 8. SANČIOVÁ, Gabriela. Integrated environmental-safety-health assessment programme of remediation of environmental burdens in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 324-332 online.
  článok

  článok

 9. POSPÍŠIL, Martin. Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 3, s. 9-10, 16.
  článok

  článok

 10. BEDNÁROVÁ, Lucia - JERGOVÁ, Natália. Indikátory ako významný faktor pri posudzovaní vplyvu životného prostredia na zdravie. In Manažérstvo životného prostredia 2015. medzinárodná vedecká konferencia. Manažérstvo životného prostredia 2015 : zborník príspevkov z XV. medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava, 17.-18. apríl 2015. - Žilina : STRIX, 2015. ISBN 978-80-89753-02-4, s. 119-122.
  článok

  článok