Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Michaela. Hybridné nesúlady. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 5-6, s.
  článok

  článok

 2. Taxing Wages 2019 : 2017-2018 : Special Feature: the Taxation of Median Wage Earners. Paris : OECD, 2019. 639 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2019_tax_wages-2019-en> ISBN 978-92-64-31374-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KOPKÁŠ, Peter. Daňové a odvodové zaťaženie podnikov na Slovensku v procese integrácie. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 65-72 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Administration in Slovakia. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 75-100 [1,28 AH]. [ITMS26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 5. DUBROVINA, Nadežda Anatoljevna et al. Exploring the Nexus Between Tax Revenue Trends and Social Contributions Development in European Union Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2310-8770, 2019, vol. 2, no. 29, pp. 498-508.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Jozef - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Economic Crime in Slovakia. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 143-148.
  článok

  článok

 7. PAVELKA, Ľuboš. Daňovo-odvodové zaťaženie z pracovných príjmov zamestnancov na Slovensku. In Pracovné právo 2019. odborná konferencia. Pracovné právo 2019 : zborník referátov, odborná konferencia, 9. apríl 2019, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2019. ISBN 978-3-9504554-4-1, s. 183-187. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 8. KAJÁNEK, Tomáš. Nejednotná digitálna daň v členských štátoch Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 483-491 online.
  článok

  článok

 9. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňovo-odvodové zaťaženie fyzických osôb - podnikateľov v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 127-137 online.
  článok

  článok

 10. ĎURINOVÁ, Ivona. Stabilization Support of Human Capital in the Slovak Republic from the Point of View Tax and Insurance Attributes. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9499-4, s. 68-79. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok