Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Economic Crime in Slovakia. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 143-148.
  článok

  článok

 2. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Administration in Slovakia. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 75-100 [1,28 AH]. [ITMS26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 3. KOPKÁŠ, Peter. Daňové a odvodové zaťaženie podnikov na Slovensku v procese integrácie. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 65-72 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš. Daňovo-odvodové zaťaženie z pracovných príjmov zamestnancov na Slovensku. In Pracovné právo 2019. odborná konferencia. Pracovné právo 2019 : zborník referátov, odborná konferencia, 9. apríl 2019, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2019. ISBN 978-3-9504554-4-1, s. 183-187. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 5. DUBROVINA, Nadežda Anatoljevna et al. Exploring the Nexus Between Tax Revenue Trends and Social Contributions Development in European Union Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2310-8770, 2019, vol. 2, no. 29, pp. 498-508.
  článok

  článok

 6. PALIDEROVÁ, Martina. Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 3, s. 54-64.
  článok

  článok

 7. SEDLÁČEK, Jaroslav - NĚMEC, Daniel. Interest and Tax Burden on Corporations in the Czech Industrial and Banking Sector after 2008. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 4, s. 409-424.
  článok

  článok

 8. POWADOVÁ, Tereza. Aplikace daňové politiky ve vybraných zemích Skandinávie v komparaci s Českou republikou. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 606-614.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília. Odhad objemu svetového bohatstva v daňových rajoch. In Slovensko-české dni daňového práva : daňové raje a zneužívanie daňového systému. Medzinárodná vedecká konferencia. II. Slovensko-české dni daňového práva : daňové raje a zneužívanie daňového systému : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : 9.-11. mája 2018, Horný Smokovec, Slovensko. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-660-2, s. 193-201. APVV-16-0160.
  článok

  článok

 10. RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁROVÁ, Alžbeta. Daňové a odvodové zaťaženie – vplyv na trh práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 85-97 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok