Výsledky vyhľadávania

 1. IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 5th international scientific conference : Prague, october 20, 2017 : Anglo-American University, Prague - Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Jaroslav Wagner, Marie Paseková. 1st ed. Prague : Anglo-American University, 2017. online [346 s.]. ISBN 978-80-906585-4-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. PINDA, Ľudovít - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Formal look and moral hazard, basis risk and reinsurance. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 3. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. Morálny hazard, bázické riziko a zaistenie v sekuritizácii. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 223-230 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 4. ŽÁKOVÁ, Jozefína. Slovenský pojistný trh pod tlakem. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 4, s. 37-41 online.
  článok

  článok


 5. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Gizela Plavcová. 2. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016. 192 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-10-02915-0.

 6. PÁLEŠ, Michal. Aktuárstvo v režime Solventnosť II : s riešenými príkladmi v jazyku R. Recenzenti: Jozef Dúcky, Jozef Fecenko, Petra Chmelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 189 s. [10,6 AH]. VEGA 1/0806/14. ISBN 978-80-225-4288-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 7. SLANINKA, František. Composite reinsurance parameters optimization selected problems solved in Maxima and VBA software. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 20 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. RYBKOVÁ, Jana. Seznamte se... pojistný trh Lloyd´s of London. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 3, s. 36-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208505/archiv-pojistny-obzor-2015-3.pdf>
  článok

  článok


 9. KOMADEL, Daniel. Sekuritizácia a zaistenie – komplementy či substitúty? In Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii. Vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii : [zborník príspevkov] : 5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii : 3. jún 2015 [Bratislava, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4197-8, s. [25-30] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. HORÁKOVÁ, Galina - PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení. Recenzovali: Radko Mesiar, Zdeněk Zmeškal. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 420 s. [21,07 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-273-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]