Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 242  
Vaša otázka: Heslá = "znečistenie prostredia životného"
 1. TUNALI, Çiğdem Börke. Does Education Affect Environmental Pollution? An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 30-49.
  článok

  článok

 2. POMFYOVÁ, Uršula. 100 analýz triedeného zberu. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 6, s. 2-3.
  článok

  článok

 3. BĄKOWSKI, Andrzej - RADZISZEWSKI, Leszek. Analysis of the Traffic Parameters on a Section in the City of the National Road During Several Years of Operation. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2022. ISSN 1335-4205, 2022, vol. 24, no. 1, pp. A12-A25.
  článok

  článok

 4. CIBULKA, Roman - TLUČÁKOVÁ, Anna. Znečistenie podzemných vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych činností v zraniteľných oblastiach. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 5-6, s. 16-22.
  článok

  článok

 5. KORDÍK, Jozef - SLANINKA, Igor. Monitorovanie enviromentálnych záťaží realizované Štátnym geologickým ústavom D. Štúra. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 26-30.
  článok

  článok

 6. RAJCZYKOVÁ, Elena - SUMEGOVÁ, Lenka. Eutrofizácia povrchových vôd - následok znečisťovania živinami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 5-6, s. 23-29.
  článok

  článok

 7. European Journal of Environmental Sciences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum Press. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : https://karolinum.cz/casopis/european-journal-of-environmental-sciences/archiv
  European Journal of Environmental Sciences

  časopis

 8. GOODSTEIN, Eban S. - POLASKY, Stephen. Economics and the Environment. 9th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 428 s. ISBN 978-1-119-69350-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 9. MASLEN, Michal. Zodpovednosť prevádzkovateľov skládok odpadov podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok

 10. KLIMKO, Roman. Behaviorálne intervencie zamerané na zníženie množstva psích exkrementov na verejných priestranstvách: skúsenosti z mesta Hlohovec. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2021. ISSN 2729-8213, 2021, roč. 22, č. 2, s. 100-113 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok