Výsledky vyhľadávania

 1. DZIUROVÁ, Nikola. Multiplikačný efekt vybranej farmy na miestny rozvoj : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Dudáš Pajerská. Košice, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Synergický efekt a plánovanie v procese fúzií a akvizícií. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 103-108 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 3. JUSKO, Jakub - SPÁČ, Peter - VODA, Petr. Meno ako výhoda? Experimentálny výskum zameraný na efekt poradia na listine. In Sociológia : časopis Sociologického ústavu. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 4, s. 339-366.
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Mzdový spillover efekt priamych zahraničných investícií. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 13-17 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 5. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Daňové stimuly ako behaviorálny efekt pri motivácii podnikov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1067-1076 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 6. JURENÍK, Patrik. Behaviorálny efekt daňových stimulov na motiváciu podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. VATERKA, Patrik. Balassa-Samuelsonov efekt dvoch vybraných krajín EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Blaško. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. STRHAN, Rastislav. Efekt odrazu a jeho dôsledky na marketingové rozhodovanie. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 74-88. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 9. SZABO, Miroslav. Efekt framingu v poistení : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. KERBČÁROVÁ, Daniela. Spillover efekt PZI v podmienkach Slovenskej republiky. In PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4350-7, s. 78 CD-ROM. I-16-103-00.
  článok

  článok