Výsledky vyhľadávania

 1. NAŠČÁKOVÁ, Jana - BEDNÁROVÁ, Lucia. Hodnotenie manažérskeho vzdelávania v odbore "Ekonomika a manažment podniku". In Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch. Odborný workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu : odborný workshop bol organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (10. - 16. 11. 2014), Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3983-8, s. 17-18 online. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Inovácia predmetu Manažment času v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 140 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KOSTKOVÁ, Albína. Význam predmetu „Kalkulácie a rozpočty“ na študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 4, s. 39-43 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. MIHALČOVÁ, Bohuslava - ŠUŠŇÁKOVÁ, Viktória. Uplatnenie predmetu Firemné plánovanie v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 27, s. 21-26.
  článok

  článok

 5. 2011 ,č. 1-2. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov [elektronický zdroj]. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103.
  časopis

  časopis

 6. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky. 2x ročne. ISSN 1336-4103
  časopis

  časopis

 7. 2010 ,č. 1. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov [elektronický zdroj]. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103.
  časopis

  časopis

 8. 2007 ,č. 1-2. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. 2x ročne. ISSN 1336-4103 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. HERZKA, Pavel - KAJANOVÁ, Jana. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 196 s. Edícia vysokoškolských učebníc. VEGA 1/0553/08, VEGA 1/0447/10. ISBN 978-80-227-3268-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. 2009 ,č. 2. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis