Výsledky vyhľadávania

 1. FEČIK, Ján. Personálny controlling : diplomová práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. VAŇOVÁ, Jaromíra et al. Personálny controlling v priemyselnej praxi. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 2, s. 63-67.
  článok

  článok

 3. FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Personálny controlling v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 131-136 CD-ROM. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 4. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Personálny controlling v podniku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 93-99 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 5. TOMÁŠ, Martin. Personálny controlling : diplomová práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2013. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HORŇÁKOVÁ, Monika. Personálny controlling v podniku Lesy SR, š. p. : diplomová práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2011. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. OLEXOVÁ, Cecília. Personálny controlling. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-1508, 2011, č. 4-5, s. 256-266.
  článok

  článok

 8. KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Personálny controlling - nástroj riadenia pracovníkov. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 212-218. VEGA 1/0865/08.
  článok

  článok

 9. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Personálny controlling - riadenie ľudských zdrojov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-060X, 2009, č. 9, s. 74-79.
  článok

  článok

 10. KOLLÁRIKOVÁ, Marieta. Personálny controlling - efektívny nástroj riadenia ľudských zdrojov : dizertačná práca. Škol. Anna Kachaňáková. Bratislava, 2009. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha