Výsledky vyhľadávania

  1. SCHULTZOVÁ, Anna. Rezervy a opravné položky finančných inštitúcií z daňového hľadiska. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2010. ISSN 1335-1044, 2010, roč. 16, č. 1, s. 4-6.
    článok

    článok

  2. SCHULTZOVÁ, Anna. Rezervy a opravné položky finančných inštitúcií z daňového hľadiska. In Vývojové trendy v poisťovníctve III. : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. 22. októbra 2009 v Senci. - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2754-5, s. [1-8].
    článok

    článok