Výsledky vyhľadávania

 1. Science & military. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 2x ročne. ISSN 1336-8885. Dostupné na : http://sm.aos.sk/index.php/en/
  časopis

  časopis

 2. Akadémia : správy SAV. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 6x ročne. ISSN 0139-6307. Dostupné na : https://akademia.sav.sk/
  časopis

  časopis

 3. European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. 36x ročne. Dostupné na : <http://eujournal.org/index.php/esj/index> ISSN 1857-7431.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Teorie vědy : časopis pro mezioborová zkoumání vědy. Praha : Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR. 2x ročne. ISSN 1210-0250. Dostupné na : http://teorievedy.flu.cas.cz
  časopis

  časopis

 5. Innovations in Science and Education. International Conference. Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings, 22-24 March, 2017, (Prague, Czech Republic). 1st Edition. Prague : Central Bohemia University CBU, 2017. online [1300 s.]. ISBN 978-80-88042-08-2. ISSN 1805-996.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. WOOTTON, David. The invention of science : a new history of the scientific revolution. London : Penguin Books, 2016. xiv, 769 s. ISBN 978-0-141-04083-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KOVALEV, Andrej. Metodológia hodnotenia podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 8. KEJHOVÁ, Hana. Talentované ženy ve vědě sedm let po startu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 12, s. 56-57.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Jan A. Věda versus pavěda - otázka přežití civilizace. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 6, s. 62-63.
  článok

  článok

 10. Science, research and innovation performance of the EU : a contribution to the open innovation, open science, open to the world agenda. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 330 s. Research and innovation. ISBN 978-92-79-49558-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]