Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ČSN ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : požadavky s návodem k použití : česká technická norma : říjen 2018. Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KOLLÁR, Vojtech et al. Manažérske prístupy k zabezpečovaniu kvality z hľadiska prosperity a konkurencieschopnosti. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 142-147.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan et al. Process innovations and quality measurement in automotive manufacturing. In ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, s. 179-184. I-15-110-00.
  článok

  článok

 5. STN EN ISO 9001: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KARKALÍKOVÁ, Marta. Management systems as organizations competitive advantage. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 2015, no. 1, s. 84-90.
  článok

  článok

 7. GEŽÍK, Pavel. Scheduling based on the Critical Path Analysis. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 208-212 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 8. DŽUBÁKOVÁ, Martina. High level structure future in management system´s World. In Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4154-1, s. [1-23] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BEDNÁROVÁ, Lucia - JERGOVÁ, Natália. Benefits from environmental management system implementation. In Óbuda University e-Bulletin. - Budapest : Óbuda University, 2015. ISSN 2062-2872, 2015, vol. 5, no. 1, pp. 25-30 online.
  článok

  článok

 10. MEHEŠ, Marek. Vplyv zavedenia noriem ISO 9000 na podnikové činnosti. In Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy : metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ : analýza ukazovateľov kvality života krajín OECD so zameraním na V4. Vedecký seminár. Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy : metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ : analýza ukazovateľov kvality života krajín OECD so zameraním na V4 : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-15-109-00, I-15-110-00, I-15-111-00 v rámci Týždňa vedy a techniky a k 75. výročiu Ekonomickej univerzity v Bratislave : vedecký seminár : 12. november 2015 Bratislava, Slovensko. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4177-0, s. 39-45 CD-ROM. Mladá veda I-15-109-00.
  článok

  článok