Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ČSN ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : požadavky s návodem k použití : česká technická norma : říjen 2018. Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KOLLÁR, Vojtech et al. Manažérske prístupy k zabezpečovaniu kvality z hľadiska prosperity a konkurencieschopnosti. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 142-147.
  článok

  článok


 4. STN EN ISO 9001: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MAJERNÍK, Milan et al. Process innovations and quality measurement in automotive manufacturing. In ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, s. 179-184. I-15-110-00.
  článok

  článok


 6. ČIKEL, Andrej. Vplyv implementácie štandadru ISO 14001 na rast konkurencieschopnosti v dovávateľskom reťazci automobilového priemyslu. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4157-2, s. 44-54. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 7. COSTANTINO, Cesare - RECCHINI, Emanuela. Environmental-economic accounts and financial resource mobilization for implementation of the convention on biological diversity. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 4, s. 17-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212440/32019715q4.pdf>
  článok

  článok


 8. KARKALÍKOVÁ, Marta. Management systems as organizations competitive advantage. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 2015, no. 1, s. 84-90.
  článok

  článok


 9. GEŽÍK, Pavel. Scheduling based on the Critical Path Analysis. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 208-212 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 10. DŽUBÁKOVÁ, Martina. High level structure future in management system´s World. In Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4154-1, s. [1-23] CD-ROM.
  článok

  článok