Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. IVANOVÁ, Eva. Problém rodovej rovnosti v ekonomickej diplomacii : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. 4x ročne. Dostupné na : <http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/kontakt-na-casopis.html> ISSN 1339-5467.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 6. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2016 : vo veciach dane z pridanej hodnoty. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 220 s. ISBN 978-80-8168-680-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [elektronický zdroj]. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 128-141 online.
  článok

  článok


 8. ČERI, Ladislav. Výzvy roku 2016 vo vzdelávaní budúcich diplomatov nielen v bezpečnostnom sektore. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1000-1004 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. BOHÁČ, Radomír. The Turbulent reality of the global economy: a huge task for new economic diplomacy. In Moldavian journal of international law and international relations [elektronický zdroj]. - Kišinev : [s.n.], 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, no. 2, pp. 244-252.
  článok

  článok


 10. PRUŽINSKÝ, Michal. Hlavné výzvy iniciatívy svetových mierových operácií. In Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016. medzinárodná vedecká konferencia. Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016 : zborník vedeckých a odborných prác zo 6. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie: 22.-26. februára 2016, Liptovský Mikuláš [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. ISBN 978-80-8040-530-4, s. 325-330 CD ROM.
  článok

  článok