Výsledky vyhľadávania

 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. Dostupné na : <www.obecne-noviny.sk> ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 2. KOLOŠTA, Stanislav. Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 101 s. ISBN 978-80-557-1953-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ZEMAN, Jakub. Mnoho adries štátu : obnova kancelárskych priestorov vo vlastníctve štátu a nájomné vzťahy kancelárskych priestorov subjektov verejnej správy : november 2011. Recenzné konanie: Mário Čopák, Branislav Nemec, Miroslav Cák. 1. vydanie. Bratislava : Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2021. 40 s. Dostupné na : <https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1460168/MNOHO+ADRIES+%C5%A0T%C3%81TU.pdf>
 4. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  časopis

  časopis

 5. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Dostupné na : http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  časopis

 7. ŽÁRSKA, Elena - PAPCUNOVÁ, Viera. Komunálna politika. Recenzenti: Miriam Šebová, Tomáš Jacko. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 180 s. [11,45 AH]. VEGA 1/0683/21. ISBN 978-80-225 4927-1.
 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Získavanie a výber kvalifikovaných zamestnancov Mestského úradu : dizajn behaviorálnej intervencie. 1. vydanie. [S.l.] : [s.n.], 2021. [54 s.]. APVV 18-0435. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ket/2021/zi%CC%81skavanie_a_vy%CC%81ber_kalifikovany%CC%81ch_zamestnancov_mestske%CC%81ho_u%CC%81radu.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - JACKO, Tomáš. Efektívnosť v miestnej samospráve. Recenzenti: Martina Halásková, Viera Papcunová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 65 s. [4,005 AH]. VEGA 1/0705/18. ISBN 978-80-225-4789-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 10. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.