Výsledky vyhľadávania

 1. TICHÝ, Miroslav. Dávky v hmotnej núdzi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 53-55.
  článok

  článok


 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 98-103.
  článok

  článok


 3. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Manažment zdravotnej starostlivosti seniorov. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 346-356 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 4. DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína - GAJDOVÁ, Denisa. Mapping the relevant entities of the social and solidarity economy (SSE) in the Slovak Republic. In Managing and developing human resources 2015 : the academic bridge to HRM practice. International scientific seminar. Managing and developing human resources 2015 - the academic bridge to HRM practice : [proceedings] : international scientific seminar : 26.10.2015, Bratislava, Slovakia. - Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2016. ISBN 978-3-945484-12-8, p. 38-48. VEGA 1/0784/15 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
  článok

  článok


 5. KRAKO, Jakub. Problematika zdravotného postihnutia v oblasti vzdelávania a zamestnanosti v krajinách V4. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 29-37 CD-ROM. I-16-102-00.
  článok

  článok


 6. ŽUĽOVÁ, Jana. Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 17-19.
  článok

  článok


 7. FICO, Milan. Determinanty ovplyvňujúce uplatnenie mladých ľudí po odchode z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 100-122.
  článok

  článok


 8. TICHÝ, Miroslav. Chránená dielňa, chránené pracovisko. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 6, s. 10-12.
  článok

  článok


 9. TOPINKA, Daniel. Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 6, s. 7-23.
  článok

  článok


 10. HOLUBOVÁ, Barbora - ĎURČÍKOVÁ, Mária. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 6, s. 24-44.
  článok

  článok