Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Teória pravdepodobnosti II v Maxime. Recenzovali: Anna Starečková, Anna Strešňáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. 193 s. [9,86 AH]. ISBN 978-80-972866-3-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 2]

 2. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 3, prezenčne 2]

 3. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 4. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). International conference. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017) : programme and abstracts : 11th international conference and 10th international conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group : Senate House & Birkbeck University of London, UK, 16 - 18 december 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. [London] : The Elsevier journal, Econometrics and Statistics (EcoSta), 2017. online [254 s.]. ISBN 978-9963-2227-4-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. MIŠOVIČ, Andrej. Využitie štatistických metód pri realizácii marketingových kampaní : dizertačná práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. VRTÍKOVÁ, Kristína. Analýza dopytu potravinárskych tovarov v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Strieška. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Impact of terms-of-trade on Slovakia, the Czech Republic, and Croatia in the short run. In Naše gospodarstvo/Our economy : Journal of Contemporary Issues in Economics and Business. - Maribor : Faculty of economics and Business, 2017. ISSN 0547-3101, 2017, vol. 63, no.1, pp. 3-13. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 8. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. 1st ed. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. CD-ROM [159 s.]. ISBN 978-83-65682-60-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s.]. ISBN 978-80-225-4447-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. 2. časť. Zostavovateľ: Tatiana Šoltésová ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Daniela Sivašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 155 s. [6,23 AH]. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-225-4459-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]