Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 5, prezenčne 2]

 2. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 15, prezenčne 2]

 3. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [200 s.] [6,52 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15. ISBN 978-80-8168-711-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 4. ZHAO, Liang. Market equilibrium of the agricultural product target price insurance and its moral hazard premium. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 5, s. 215-224.
  článok

  článok


 5. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na súčasnú úroveň rozpočtovania režijných nákladov v systéme plánov a rozpočtov vo výrobnom podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Vybrané problémy využívania prirážkovej metódy kalkulovania v znaleckej činnosti. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 98-103. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 7. STEINHAUSER, Dušan - ČUKANOVÁ, Miroslava. Vplyv transakčných nákladov vo vzťahu k outsourcingu a offshoringu na zisk vybraných akciových spoločnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 466-479. VEGA 1/0205/14, VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 8. POPESKO, Boris - PAPADAKI, Šárka. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2. aktual. a rozšír. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 263 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek. Skryté náklady na kvalitu. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 94-102 online. MVP I-16-110-00.
  článok

  článok


 10. GAJDOŠ, Jozef. Logistické náklady podniku. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 10-11 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok