Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Petra. Rozhovor s prezidentkou Slovenskej komory certifikovaných účtoníkov Ing. Petrou Kriškovou, PHD. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. [1].
  článok

  článok


 2. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Formovanie názoru na účtovnú závierku a správa audítora. Lektorovali: Ján Užík, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. 138 s. [7,8 AH]. ISBN 978-80-972525-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. MADĚRA, František. Audítorstvo III : (audítorská dokumentácia) : praktikum. Recenzovali: Ján Užík, Ján Mázik. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. [10,87 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-580-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Nový zákon o finančnej kontrole a audite v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-2.
  článok

  článok


 6. KONVALINKOVÁ, Iveta. Finančná kontrola a vnútorný audit. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok


 7. MADĚRA, František. Regulácia auditu v EÚ a na Slovensku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20-28.
  článok

  článok


 8. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 4, s. 2-6.
  článok

  článok


 9. KAREŠ, Ladislav. Rámec pre kvalitu auditu - najdôležitejšie prvky vytvárajúce prostredie pre kvalitu auditu. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 33-38.
  článok

  článok


 10. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Vnútorný kontrolný systém a jeho úloha pri zvyšovaní spoľahlivosti finančného výkazníctva z pohľadu štatutárneho audítora. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 56-60. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok