Number of the records: 1  

Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO

  1. Piteková, Erika Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO / Erika Piteková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Ekonomické opatrenia a nástroje, ktoré môžu výrazne napomôcť k odstráneniu environmentálnej zaťaženosti a k eliminácii zdrojov znečisťovania životného prostredia. Príspevky do recyklačného fondu SR. Daňové hľadisko, ktoré ovplyvňuje daň z príjmu PO a FO v rámci SR. Požiadavky systému environmentálneho práva Európskej únie.

    In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. -- [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. -- CD-ROM [654 s.]. -- ISSN 1336-5878. -- S. [1-5]

    I. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. -- S. [1-5]

    502/504
    BA004