Počet záznamov: 1  

Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu

  1. Juriková, Benita Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu / Benita Juriková. -- Grafy, obr., tab. -- Názov z titulnej obrazovky - Bibliogr. odkazy - Tendencie malých a stredných podnikov zlepšovať a skvalitňovať zabezpečenie ich informačných systémov. Situácia však ešte stále nie je optimálna, čo je v mnohých prípadoch dôsledkom nedostatočného množstva finančných prostriedkov. Tomuto neželanému stavu výrazne napomáha aj momentálna celosvetová ekonomická kríza. Význam informačného systému pre každodenný život podniku. Jeho úlohou je poskytovať všetky potrebné informácie pre manažérov a to v celej komplexnosti a šírke, nevynímajúc informácie o návratnosti vynaložených finančných prostriedkov. Tlak konkurenčného prostredia, členstvo Slovenska v európskom priestore, a s tým súvisiace stále sa zvyšujúce nároky prinútia podniky prehodnotiť uplatňovanie bezpečnostnej politiky a zaručia dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti informačných systémov. Je to otázka prestíže štátu ako celku.

    In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2915-0

    I. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07

    659.2
    BA004
Počet záznamov: 1