Výsledky vyhľadávania

 1. Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018 [elektronický zdroj]. Reviewer: Lenka Slavíková. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice 19. mája 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Viera Marková, Adriana Csikósová. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. online [286 s.]. ISBN 978-80-8152-529-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editor and technical editor: Ivana Vaňková. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. online [391 s.]. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 9. novembra 2017 [elektronický zdroj]. Redaktorky: Lucia Balajová, Edita Kulová. 1. vydanie. Bratislava : VŠEMVS, 2017. online 386 s. ISBN 978-80-89654-39-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Alena Daňková, Alexandra Chapčáková. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. CD-ROM [368 s.]. ISBN 978-80-8152-361-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Ekonomické aspekty územnej samosprávy V.

  elektronická kniha

 6. Insourcing and/or outsourcing: how do they contribute to the public administration reform?. NISPAcee annual conference. Insourcing and/or outsourcing: how do they contribute to the public administration reform? : presented papers from the 23rd NISPAcee annual conference : may 21-23, 2015, Tbilisi, Georgia [elektronický zdroj]. Review: Franco Becchis. 1st ed. Bratislava : NISPAcee PRESS, 2015. CD-ROM [1480 s.]. ISBN 978-80-89013-77-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Young public policy makers jamboree: living out of stereotypes. Young public policy makers case studies: living out of stereotypes : Bratislava, Slovak Republic, 26.-28. march 2014 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : NISPAcee Press, 2014. online [114 s.]. 21320249. ISBN 978-80-89013-70-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev. Vedecký seminár. Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava 31. 1. 2013 [elektronický zdroj]. Recenzent Eva Balážová. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. CD-ROM [106 s.]. ISBN 978-80-89654-00-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Veřejná ekonomika a správa 2013. Mezinárodní vědecká konference. Veřejná ekonomika a správa 2013 : sborník příspěvků z X. ročníku mezinárodní vědecké konference : 10. 9. – 12. 9. 2013, Ostrava [elektronický zdroj]. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. CD-ROM [490 s.]. ISBN 978-80-248-3225-8. ISSN 1805-9104. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Teoretické a praktické aspekty manažmentu a ekonomiky samosprávy. Vedecká konferencia. Teoretické a praktické aspekty manažmentu a ekonomiky samosprávy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Herľany 26. september 2012 [elektronický zdroj]. CD zostavila Barbora Dugasová. Košice : Katedra regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, [2012]. CD-ROM [110 s., 5,5 AH]. VEGA 1/1046/11. ISBN 978-80-553-1243-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha