Number of the records: 1  

Analýza subsystému minimálnych tokov

  1. Rumpelová, Daniela Analýza subsystému minimálnych tokov / Daniela Rumpelová. -- Obr., tab. -- VEGA 229 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Prostredníctvom rozšírenej štruktúrnej analýzy slovenskej ekonomiky sa autorka snažila identifikovať kľúčové odvetvia, ktoré ovplyvňujú a v najbližších rokoch majú tendenciu naďalej ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť Slovenska. Základným štatistickým aparátom potrebným k analýze kľúčových odvetví boli Input-output tabuľky. Medzi ďalšie vstupné údaje potrebné na hĺbkovú analýzu patrili aj výdavky na vedu a výskum v odvetvovom členení. Prostredníctvom daných údajov bola zostrojená matica technologických tokov, z ktorej je možné následne zistiť, ako výdavky na výskum a vývoj využíva samotný sektor, alebo ostatné sektory a to priamymi alebo nepriamymi medziodvetvovými vzťahmi. Taktiež príjemcov a dodávateľov technológií, medziodvetvové spillover efekty, backward a forward linkages slovenskej ekonomiky.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- S. [1-6]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- S. [1-6]

    330.3
    BA004