Number of the records: 1  

Asertívne podmienená aktívna výučba

  1. Kvapil, Roman Asertívne podmienená aktívna výučba / Roman Kvapil. -- Teoretické vymedzenie problematiky. Charakteristické znaky asertivity. Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Odporúčania pre pedagogickú prax.

    In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác Štefančík, Radoslav. -- Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. -- CD-ROM 248 s. [13,38 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-972278-4-5. -- S. 85-96 CD-ROM

    I. Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. -- S. 85-96 CD-ROM
    BA004