Number of the records: 1  

Význam slovnej zásoby vo výučbe cudzích jazykov

  1. Stradiotová, Eva Význam slovnej zásoby vo výučbe cudzích jazykov = The Importance of Vocabulary in Teaching Foreign Languages / Eva Stradiotová. -- Slovná zásoba ako jedna z najdôležitejších častí pri výučbe cudzieho jazyka. Opis prieskumov, ktoré analyzovali výučbu slovnej zásoby, frekvenciu používania slov a ich význam. Definícia podstaty a encyklopedickej znalosti slova a vplyvu kontextu na význam slova.

    In Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM [627 s., 32 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4492-4. -- S. 438-446 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. -- S. 438-446 CD-ROM
    BA004