Number of the records: 1  

Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course

  1. Hrdličková, Zuzana Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course / Zuzana Hrdličková. -- KEGA 015EU-4/2017 - Pojem gramotnosť. Gramotnosť ako zručnosti: čítanie, písanie, ústny prejav. Gramotnosť ako zručnosti umožňujúce prístup k znalostiam a informáciám. Gramotnosť ako proces učenia sa. Program na medzinárodné hodnotenie študentov PISA. Ťažkosti pri čítaní textov. Gramatika a nová slovná zásoba v obchodných textoch. E-learning ako metóda na komunikatívne učenie. E-learning a pravidelné e-testovanie na STU. E-learning na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity (FAJ EU). Kvantitatívny výskum na študentoch angličtiny na EU so zameraním sa na idiomatické výrazy obchodnej a všeobecnej angličtiny.

    In DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic) Beseda, Jan. -- Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018. -- 445 s. online. -- ISBN ISBN 978-80-86302-83-6. -- Pp. 178-198 online

    I. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). -- Pp. 178-198 online
    BA004
Number of the records: 1