Number of the records: 1  

Einige Bemerkungen Zur Phonetik Und Orthoepie Im Fremdsprachenunterricht Deutsch

  1. Adamcová, Silvia Einige Bemerkungen Zur Phonetik Und Orthoepie Im Fremdsprachenunterricht Deutsch = Phonetics and Orthoepy in German Foreign Language Teaching / Silvia Adamcová. -- Fonetika ako najťažšia oblasť výučby cudzích jazykov. Rozvoj kompetencií v oblasti výslovnosti a počúvania. Fonetické chyby, korekcia fonetiky. Najdôležitejšie oblasti a pravidlá kodifikovaného nemeckého štandardného jazyka.

    In Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM [627 s., 32 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4492-4. -- S. 196-204 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. -- S. 196-204 CD-ROM
    BA004